• Kies uw taal / land
  • Nederlands
  • English
  • France
 

Certificeren stille producten

Piek-Keur gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan de Component certificaat sticker. Deze sticker heeft een uniek nummer. Daardoor is registratie mogelijk. Producten zoals een laadklep, koelmachine, vloer en rolcontainer kunnen alleen gecertificeerd worden als uit een geluidsmeting blijkt dat het product aan de 62 dB(A) norm voldoet, voor QuietTrucks ligt de limiet op 72 dB(A).

Met de komst van de Omgevingswet is de limiet voor het certificeren van alle producten met uitzondering van de QuietTRUCK sinds oktober 2022 maximaal 62 dB(A). Dit betekent dat voertuigopbouwen dus ook op maximaal 62 dB(A) gecertificeerd kunnen worden. Voor QuietTruck blijft de limiet liggen op 72 dB(A) wat betreft het aandrijf geluid en 67 dB(A) voor de andere items.

Bij een aanvraag voor een Piek-Keur typegoedkeuringscertificaat controleert Piek-Keur het ingediende meetrapport dat opgesteld is door een onafhankelijk deskundige en als dat akkoord is, wordt een typegoedkeuringscertificaat afgegeven. Het product wordt vervolgens in het register vermeld. De leverancier van het product mag nu identieke producten certificeren met de Component certificaat sticker.
Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe limiet van 62dB(A) kunnen al aanvragen voor Piek-Keur typegoedkeuringscertificaten gedaan worden van producten waarvan het meetresultaat tussen 60 en 62 dB(A) ligt.

Een aanvraag voor een typegoedkeuringscertificaat kan gedaan worden bij Stichting Piek-Keur.


Hoe moet een geluidsmeting uitgevoerd worden

Piek-Keur heeft in het meetprotocol meetmethoden van de update 2018 beschreven hoe een geluidsmeting uitgevoerd moet worden.
Ook is beschreven welke gegevens in elk geval in het testrapport opgenomen moeten worden. In de Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2024) is de tekst van de update 2018 verduidelijkt.   
Sinds 1 maart 2019 moet het testrapport van nieuwe aanvragen voor typegoedkeuringen voldoen aan de meetmethoden van de update 2018. Vanaf 1 mei 2024  moet het testrapport van nieuwe aanvragen voor typegoedkeuringen voldoen aan de Piek-Keur Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen (update 2024).Sinds 1 januari 2014 brengt Piek-Keur kosten in rekening voor het certificeren van een product.

De Piek-Keur Meetmethoden voor piekgeluiden bij laden en lossen zijn ook beschikbaar in het Engels:
Update 2015
Update 2018
Update 2024


Geldigheidstermijn typegoedkeuringscertificaten

Typegoedkeuringscertificaten die door Piek-Keur afgegeven zijn tot en met 2018 zijn niet voorzien van een geldigheidstermijn. Dit houdt in dat de typegoedkeuringscertificaten gebruikt konden worden totdat het product aangepast wordt.

Nieuwe typegoedkeuringscertificaten
Met ingang van 1-1-2019 krijgen nieuwe typegoedkeuringscertificaten een certificaat een geldigheidstermijn van 6 jaar. Zes jaar na afgifte van het typegoedkeuringscertificaat vervalt deze en het product dat gecertificeerd was kan niet meer als Piek-keur gecertificeerd verkocht worden.
Om te voor komen dat het typegoedkeuringscertificaat vervalt zal tijdig een nieuw aanvraag voorzien van een testrapport ingediend moeten worden.

Bestaande typegoedkeuringscertificaten
In de loop van het bestaan van Piek-Keur zijn er een groot aantal typegoedkeuringscertificaten afgegeven, de oudste bijbehorende testrapporten dateren van het begin van deze eeuw. Deze typegoedkeuringscertificaten vervallen niet per 1-1-2019. Voor de reeds afgegeven typegoedkeuringscertificaten is er een overgangsregeling van toepassing. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze regeling er uit ziet. De datum van het testrapport kan aangehouden voor het bepalen wanneer het typegoedkeuringscertificaat is afgegeven.

Update 22 december 2022:
Vanwege vragen van deelnemers over de mogelijkheid om verlenging te krijgen van de huidige geldigheid heeft het bestuur besloten om een eenmalige verlening tot en met 31 maart 2023 te geven aan typegoedkeuringscertificaten die afgegeven zijn voor 1 januari 2016.

Vanaf 1 april 2023 vervallen alle typegoedkeuringen van componenten die afgegeven zijn voor 1 januari-2016.


Piek typegoedkeuringscertificaten afgegeven vr                   Geldig tot 
                         
                         01-01-2016                                                       01-04-2023
                         01-01-2017                                                       01-01-2024
                         01-01-2018                                                       01-01-2025
                         01-01-2019                                                       01-01-2026

Om te voor komen dat het typegoedkeuringscertificaat vervalt zal tijdig een nieuw aanvraag voorzien van een testrapport ingediend moeten worden.

Wanneer de geldigheid van een Piek-Keur typegoedkeuring is vervallen, dan is het product niet langer Piek-Keur gecertificeerd en kan dan ook niet meer als dusdanig aangeboden worden. Ook zal het product, na de vervaldatum, niet meer opgenomen zijn in het Piek-Keur register en kan het om die reden niet meer gebruikt worden bij het certificeren van een voertuig(opbouw) in een voertuigchecklist.

Producten en voertuigen die op basis van een typegoedkeuring voor de einde geldigheidsdatum gecertificeerd zijn blijven gecertificeerd.